Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „CEL DO REALIZACJI”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Cel do realizacji” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  2- 16 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „To się da!” Anny Sakowicz

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 16 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 2 marca 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Szara Godzina.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „CZAR PIERWSZEJ MIŁOŚCI”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czar pierwszej miłości” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  29 luty – 14 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „Moje dorastanie” Elżbiety Buczyńskiej

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 14 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 29 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Papierowy Motyl.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „Z DALA OD OJCZYZNY”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Z dala od ojczyzny” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  26 luty – 11 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka Stefana Tadeusza Meissnera, „Emigranci. Wyzwania wolności” wraz z audiobookiem „Krzyknęli „Wolność!”

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 11 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 26 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Instytut Wydawniczy Erica.

8. Fundatorem nagród jest Instytut Wydawniczy Erica.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „SESJA NA DZIEŃ KOBIET”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sesja na Dzień Kobiet” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  23 luty – 7 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x imienne zaproszenie na sesję fotograficzną w studio fotograficznym Angelo w Zabrzu

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 7 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 23 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest studio fotograficzne Angelo.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „OSIĄGANIE NIEMOŻLIWEGO”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Osiąganie niemożliwego” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  22 luty – 7 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „To się da!” Anny Sakowicz

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 7 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 22 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Szara Godzina.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „DZIECIŃSTWO LAT 90.”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzieciństwo lat 90.” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  19 lutego – 4 marca 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

1 x audiobook „Zrobiłbym coś złego” Michała Chmielewskiego

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 4 marca 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 19 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest Audiobook.pl.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „TWOJA ZŁODZIEJKA MARZEŃ”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoja złodziejka marzeń” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  15 – 29 lutego 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „Złodziejka marzeń” Anny Sakowicz

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 29 lutego 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 15 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl.

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Szara Godzina.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „SEKRET OLŚNIEWAJĄCEGO WYGLĄDU”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sekret olśniewającego wyglądu” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  12 – 26 lutego 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „Jak wyglądać olśniewająco” Andrei Pomerantz Lustig

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 26 lutego 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 12 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Wydawnictwo Kobiece.

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Kobiece.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „GDZIE SZUKAĆ MIŁOŚCI?”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Gdzie szukać miłości?” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  09- 23 lutego 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

3 x książka „Złodziejka marzeń” Anny Sakowicz

 2. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy do dnia 23 lutego 2016 roku wstawią odpowiedzą na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 9 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl

8. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Szara Godzina.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


REGULAMIN KONKURSU „SEKS I INNE CHOROBY CYWILIZACYJNE”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Seks i inne choroby cywilizacyjne ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal kulturalny Kulturantki.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.kulturantki.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu w dniach  03 – 17 lutego 2016 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu Kulturantki.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora Kulturantki.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

1 x audiobook „Seks i inne choroby cywilizacyjne” Marty Płusa

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który do dnia 17 lutego 2016 roku wstawi odpowiedź na zadanie konkursowe pod zdjęciem na Facebooku. Pojawi się ono dnia 3 lutego 2016 roku na profilu portalu Kulturantki.pl.

Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie opublikowana na fanpage’u portalu Kulturantki.pl.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@kulturantki.pl albo w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie redaktor portalu Kulturantki.pl

7. Fundatorem nagród jest Audiobook.pl.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.kulturantki.pl


Twitter IconŚledź nas n Instagramie!Śledź nas n Instagramie!Śledź nas n Instagramie!